AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum)
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) Tu môžete klásť otázky ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 10-04-2019, 21:29   #1
milanc
člen
 
Registrovaný od: Apr 2019
Príspevky: 1
Počiatočné pestovateľská pálenica

Pekný deň prajem,
s priateľom plánujeme založiť pestovateľskú pálenicu, ak sa môžem spýtať, čo je potrebné pre založenie takejto pálenice?
A ak sa môžem ešte spýtať, môžeme žiadať o nenávratný finančný príspevok z EÚ na pomoc pri jej financovaní?
vopred ďakujem za odpoveď
milanc je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 11-04-2019, 08:34   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 274
Počiatočné Re: pestovateľská pálenica

Dobrý deň,

- Postup pri vydávaní povolenia upravuje zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
- Forma žiadosti závisí od toho, či máte záujem vyrábať lieh ako fyzická osoba (§ 3 ods. 5) alebo právnická osoba (§ 3 ods. 2).
- Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť, závisia od typu liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3 zákona:

Žiadateľ k žiadosti priloží:
- a) výpis z obchodného registra žiadateľa, - len pri PO
- b) doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 20 000 000 Sk (663 878,38 €) - len pri PO – pri liehovare na pestovateľské pálenie ovocia sa nevyžaduje
doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk (663 878,38 €) ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania žiadateľa, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 20 000 000 Sk – len pri FO - pri liehovare na pestovateľské pálenie ovocia sa nevyžaduje
Pri výrobe v liehovare na destiláty nižšej ako 35 000 l a. za kalendárny rok postačuje priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu 2 000 000 SK (66 388 EUR). - § 3 ods. 11 a ods. 12 zákon č. 467/2002 Z. z.

- c) doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky:
Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa
- má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného vysokoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu, - pri liehovare na pestovateľské pálenie ovocia sa nevyžaduje
- je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- je so žiadateľom v pracovnom pomere (pracovná zmluva); ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, žiadateľ je povinný ku dňu skončenia pracovného pomeru ustanoviť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) bezodkladne oznámiť ministerstvu; zodpovedný zástupca môže byť v pracovnom pomere len s jedným výrobcom,

- d) výpis z katastra nehnuteľností3) preukazujúci vlastníctvo liehovarníckeho závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,
- ALEBO
- e) zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,

- f) doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, alebo doklad o prenájme technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu,
- g) výpis z registra trestov žiadateľa a členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,
- h) rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva;5) (ak vyprodukuje viac než 10 t nebezpečného odpadu alebo viac než 100 t ostatných odpadov)
-v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva, predkladá doklad o zhodnocovaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu,6) – Napr. dohoda uzatvorená s obcou, dopravnými službami...
- i) vyjadrenie autorizovanej osoby7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
- j) posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší ako tri mesiace, - vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva
- k) odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
- l) doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,10) - vydáva Regionálna veterinárna a potravinová správa
- m) doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu – zmluva s akreditovaným laboratóriom na:
1. overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného liehu s jeho označením a súčasne
2. overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)

- o) potvrdenie z Finančnej správy Slovenskej republiky preukazujúce splnenie povinnosti podľa odseku 8 a § 4 ods. 4.

- + doklad preukazujúci zaplatenie správneho poplatku (66€ / 49,50€- liehovar na pestovateľské pálenie ovocia) eKolok

- Pri liehovare na pestovateľské pálenie ovocia navyše: doklad o tom, že žiadateľ alebo zodpovedný zástupca vykonal odbornú prípravu (osvedčenie na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia), písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá osobitný vzťah k inému výrobcovi liehovarníckeho závodu.

- Doklady nesmú byť staršie ako 60 dní (Register trestov a posudok štátneho okresného hygienika max. 3 mesiace)

Poradenstvo ohľadne možnosti podpory z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 poskytuje Národná sieť rozvoja vidieka http://www.nsrv.sk/
__________________
S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e-mail: info@land.gov.sk
Odbor komunikácie 1 je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 23:01.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..