AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum)
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) Tu môžete klásť otázky ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 11-09-2020, 11:13   #1
palko.fo
člen
 
Registrovaný od: Sep 2020
Príspevky: 1
Počiatočné Vratenie a prevzatie polnohospodarskeho pozemku

dobry den, chcel by som sa opytat, ako to funguje ked mi v 2018 skoncila zmluva s najomcom (druzstvo) pozemku a az teraz som si to vsimol v papieroch. je mozne ze od toho 2018 doslo ku konkludentnemu obnoveniu najomnej zmluvy alebo uzivaju moju podu bez zmluvy?
palko.fo je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 17-09-2020, 08:56   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 286
Počiatočné Re: Vratenie a prevzatie polnohospodarskeho pozemku

Dobrý deň,

hneď na úvod Vás musíme upozorniť, že ministerstvo nemá kompetencie a nie je oprávnené vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov a teda ani do nájomných a užívacích vzťahov, nie je oprávnené poskytovať právne poradenstvo právnickým alebo fyzickým osobám v konkrétnych prípadoch a rovnako nie je oprávnené podávať výklad zákonov. O nájme poľnohospodárskych pozemkov pojednáva zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 504/2003 Z. z.“), ktorý presne stanovuje zákonné podmienky a postupy prenajímateľov (vlastníkov) a nájomcov (užívateľov) v nájomných, podnájomných a užívacích vzťahoch týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy.

Vaša žiadosť je však bez bližších podrobností, teda aj uvádzame nasledovné:

Zohľadňujúc relevantnú právnu úpravu zákona č. 504/2003 Z. z. uvádzame, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 tohto zákona platného a účinného do 30.4.2018 platí, že „Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8; to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemku pozemky, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá podľa osobitného predpisu.
Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 tohto zákona platí, že „Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov.“
Uvedené ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. bolo s účinnosťou od 1.5.2018 vypustené zákonom č. 291/2017 Z. z. z 18. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z.

Vychádzajúc výlučne z informácií uvedených vo Vašej žiadosti a na základe vyššie uvedených ustanovení zákona č. 504/2003 Z. z. máme za to, že vo Vašom prípade pravdepodobne došlo k obnove nájomného vzťahu na dobu piatich rokov (ak sa zmluvné strany nedohodli inak, čo neuvádzate).

Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že prípadné spory o určenie, či došlo k platnému skončeniu nájomného vzťahu, či došlo alebo nedošlo k obnove nájomného vzťahu, resp. či zmluvné strany dodržali svoje zmluvné záväzky, alebo povinnosti uložené osobitnými predpismi, patria do rozhodovacej právomoci príslušných súdov a nepatria do kompetencií ministerstva ani iných orgánov štátnej správy.

Ak teda vychádzame z predpokladu, že nájomný vzťah k pozemku vo Vašom vlastníctve skončil a užívateľ ho užíva bez nájomnej zmluvy, dávame Vám do pozornosti jednotlivé ustanovenia § 12 zákona č. 504/2003 Z. z., ktoré presne určujú možnosti a postupy vlastníka aj užívateľa pozemku pre túto situáciu.
Vaše možnosti závisia okrem iných skutočností aj od konkrétneho pozemku, ktorého sa užívací (nájomný) vzťah týka. Či ide o pozemok prístupný alebo neprístupný, s možnosťou racionálneho užívania alebo nie, či ste jeho výlučným vlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom. Môžeme Vám len odporučiť postupovať v zmysle platných ustanovení zákona č. 504/2003 Z. z.

Uvádzate, že ste očakávali predloženie návrhu novej nájomnej zmluvy zo strany užívateľa pozemku.
Dávame Vám však do pozornosti ustanovenie § 12 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z., podľa ktorého „Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody alebo ak ide o pozemok, na ktorom nebola založená úroda, do konca príslušného kalendárneho roka.“.

Len pre informáciu uvádzame aj znenie ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. „Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas podľa § 6; to neplatí, ak vlastník pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.“.

Dôležité je neopomenúť aj ustanovenie § 12 ods. 5 zákona č. 504/2003 Z. z. podľa ktorého „Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy a ktorý je neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, na vrátenie a prevzatie pozemku podľa odseku 3 alebo odseku 4 sa primerane použije postup podľa § 12a, pri ktorom sa na užívateľa pozemku vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na nájomcu.“.

Ak teda pozemok, ktorého nájom skončil, nie je prístupný, alebo ho nemožno racionálne užívať (čo je aj prípad pozemkov v podielovom spoluvlastníctve), odporúčame Vám postupovať podľa ustanovení § 12a zákona č. 504/2003 Z. z.

Podľa ustanovenia § 12a ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. „Ak nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť alebo je pozemok užívaný bez nájomnej zmluvy a pozemok je neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s vlastníkom (ďalej len „doterajší prenajímateľ“) uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom v doterajšom obhospodarovaní nájomcu, a to v primeranej výmere a bonite. Kópiu žiadosti doterajší prenajímateľ súčasne doručí na vedomie orgánu štátnej správy na úseku pozemkových úprav podľa osobitného predpisu (ďalej len „okresný úrad“). Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ, za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.“

Znamená to, že Vy ako vlastník pozemku môžete písomne požiadať nájomcu (užívateľa pozemku) o uzavretie podnájomnej zmluvy k pozemku v primeranej výmere a bonite. Kópiu tejto žiadosti je potrebné zaslať na vedomie príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru.
„Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa odseku 2 do 60 dní od podania žiadosti podľa odseku 1, doterajší prenajímateľ požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa“ (§ 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z.).

V neposlednom rade si Vás ešte dovolíme upozorniť na ustanovenie § 14 ods. 1 tretia veta zákona č. 504/2003 Z. z. podľa ktorej „... Právo užívať pozemok na základe zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku má ten nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte väčšinový spoluvlastnícky podiel. ...“. Právo užívania poľnohospodárskeho pozemku nájomcom teda priamo závisí aj od veľkosť spoluvlastníckeho podielu, na ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu (ak je predmetný pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov).
__________________
S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e-mail: [email protected]
Odbor komunikácie 1 je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 10:28.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..